Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi mnou jako Prodejcem a vámi jako Kupujícím. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu těchto obchodních podmínek, mají ujednání ve Smlouvě přednost. Tyto obchodní podmínky se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

identifikace Prodávajícího

Hana Grmelová

IČO: 07876076
Pražákova 1008/69, Brno ~ Štýřice
Česká republika

words@hankagrmelova.cz
+420605111200

Zapsána v živnostenském rejstříku
Nejsem plátce DPH

Na uvedeném e‑mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

důležité pojmy

PRODUKT

Produktem, pro potřeby těchto obchodních podmínek, je digitální obsah (např. e‑book, check list, dárkový poukaz, audio či videonahrávka) nebo on-line kurz, vše dále jen jako „Produkt“.

WEB

Webové stránky je, pro potřeby těchto obchodních podmínek, webové rozhraní přístupné na adrese www.copyhanka.cz, dále jen jako „Web“.

SMLOUVA

Kupní smlouva je, pro potřeby těchto obchodních podmínek, dohoda mezi Prodávajícím a Kupujícím, kde se Prodávající zavazuje dodat požadovaný Produkt a Kupující se zavazuje zaplatit za tento Produkt plnou cenu. Smlouva je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky na e‑mailovou adresu Kupujícího. Smlouva je uzavřena tzv. distančním způsobem, k uzavření smlouvy je využíván Web. Uskutečněním objednávky výslovně Kupující souhlasí s uzavřením smlouvy distančním způsobem. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a přístup k údajům ve Smlouvě se řídí Zásadami ochrany osobních údajů. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP. Dále jen jako „Smlouva“.

PRODÁVAJÍCÍ

Prodávajícím, pro potřeby těchto obchodních podmínek, je vlastník Webu, definovaný v části „Identifikace prodávajícího“ těchto obchodních podmínek. Dále jen „Prodávající“.

KUPUJÍCÍ

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím Webu, uzavře Kupní smlouvu na Produkt. Dále jen „Kupující“.

uzavření smlouvy

Kupující objednává Produkt skrze objednávkový systém (formulář) na Webu.

Na Webu je u každého produktu jeho popis, informace o tom, pro koho je Produkt určen a jaký přínos může Kupující očekávat. U on-line kurzů je definován i termín konání. Prezentace produktů uvedená na Webu je informativního charakteru. Prodávající není povinen Smlouvu uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

K objednání Produktů slouží objednávkový formulář, vždy pro konkrétní Produkt, kde Kupující vyplní své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e‑mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ) a vybere způsob úhrady. Pokud bude potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.

Před odesláním objednávky Kupující může zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit nesrovnalosti.

Kupující odešle objednávku kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře bude Kupující informován e‑mailem, jehož přílohou bude i faktura na produkt.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím. Do doby uzavření Smlouvy může Kupující svoji objednávku zrušit e‑mailem poslaným na adresu copywriting@copyhanka.cz.

V případě pochybností může Prodávající Kupujícího kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat Produkty přes Web je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti Webu v důsledku nutné údržby anebo v důsledku okolností, za které nenese Prodávající odpovědnost (např. výpadky připojení k internetové síti).

cena a platba

Na Webu je u každého Produktu uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena. Cena uvedená v souhrnu objednávky na Webu, je cenou konečnou.

Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu v okamžiku odeslání objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak Prodávající není povinen za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo ze strany Kupujícího i k úhradě této zjevně chybné ceny, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Kupujícímu v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li k jiné výslovné dohodě.

Není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně ujednáno jinak, je Prodávající dodá Produkt až po úplném zaplacení sjednané ceny.

Sjednanou cenu je možné uhradit:

Bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího, pokyny k platbě, v podobě faktury nebo proforma faktury, obdrží Kupující v e‑mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě musí Kupující dodržet příslušný variabilní symbol. Cena je splatná do 7 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené na faktuře.

Cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

dodání produktu

Při koupi digitálního obsahu, bude Produkt dodán ve formátu pdf, mp3, mp4 nebo obdobném, po zaplacení kupní ceny, nejpozději do 3 pracovních dnů, na e‑mail jako příloha e‑mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

Při koupi on-line kurzu bude Kupujícímu po uhrazení ceny zaslán e‑mail s informacemi k přístupu ke kurzu a jeho jednotlivým lekcím, a to nejpozději 1 den před začátkem kurzu. Pokud nemá kurz určený pevný začátek, budou Kupujícímu zaslány přístupové údaje ke kurzu neprodleně po zaplacení kurzu, nejpozději do 3 pracovních dnů.

V případě on-line kurzu vedeného v prostředí členské sekce Webu, obdrží Kupující, po úhradě ceny, přístupové údaje k přihlášení do uživatelského účtu. Kupující se tak zavazuje dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Kupující se rovněž zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP (včetně porušení autorských práv) je Prodávající oprávněn uživatelský účet znepřístupnit či zrušit.

U Produktu nevznikají, a tedy ani nejsou účtovány, žádné náklady na dopravu či dodání.

autorská práva

Veškeré informace k Produktu, jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané Prodávajícím, jsou určeny pouze pro účely využití konkrétního Produktu a osobní potřebu Kupujícího. Není dovoleno je bez vědomí a písemného souhlasu Prodávajícího jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

Produkty jsou vytvořeny s využitím znalostí a zkušeností Prodávajícího. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Kupujícím, jak je v praxi využije. Prodávající neodpovídá za konkrétní výsledky Kupujícího na základě nákupu Produktu. Produkty nenahrazují osobní konzultaci.

Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

funkčnost produktu

Pro plnou funkčnost a využití Produktu, musí mít Kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf, mp3 a/nebo mp4.

Pro stažení produktu je potřeba mít k dispozici funkční připojení k internetu. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je Produkt krátkodobě a dočasně nedostupný v případě údržby Webu nebo jiného úložiště, kde je Produkt Kupujícímu k dispozici.

odstoupení od smlouvy

Podle § 1829 odst. 1 NOZ má Kupující právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Dle § 1837 písm. l) lze tuto možnost u digitálního obsahu vyloučit.

Odstoupit od Smlouvy lze v případě on-line kurzu s pevným začátkem a to nejpozději 21 dnů před zahájením kurzu. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátí Prodávající peníze na účet Kupujícího, ze kterého byla cena Produktu zaplacena, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

V případě, že by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě celé ceny ani do 7 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že Kupující uhradil pouze část ceny za Produkt, vrátí Prodávající Kupujícímu tuto částku do 7 dnů od zrušení Smlouvy, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak.

Kupující i Prodávající jsou dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto obchodních podmínkách.

Pokud je Kupujícímu společně s Produktem poskytnut dar, je darovací smlouva uzavřená s rozvazovací podmínkou. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího, pozbývá darovací smlouva účinnost a Kupující je povinen poskytnutý dar, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré dary a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny Produktu, není-li na Webu uvedeno jinak.

záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

Práva z vadného plnění nenáleží Kupujícímu, pokud před převzetím produktu věděl, že Produkt má vadu, anebo by vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním Produktu.

Kupující má povinnost reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad.

Pokud digitální obsah nebo přístup k on-line kurzu nebyl dodán v dodací lhůtě, Kupující před uplatněním reklamace, zkontroluje nejprve e‑mailové složky „hromadná pošta“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nenalezne, může uplatnit reklamaci dle tohoto odstavce. K reklamaci přiložte fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace.

Reklamaci Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodne Prodávající s Kupujícím jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace poskytne Prodávající potvrzení.

vyřizování stížností a řešení sporů

Pokud má Kupující k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či činnosti Prodávajícího nějakou stížnost, může využít k podání stížnosti e‑mailovou adresu: copywriting@copyhanka.cz.

Prodávající prohlašuje, že podniká na základě živnostenského oprávnění. Kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad a dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se může Kupující obrátit se svými stížnostmi.

Pokud mezi Prodávajícím a Kupujícím (resp. Spotřebitelem) dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

závěr

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 3. 8. 2022.